دانلود مقاله مقایسه خودپایی و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار 4000 تومان

دانلود مقاله مقایسه خودپایی و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار

چکیده هدف اصلی این پژوهش مقایسه خودپایی و هیجان‌خواهی دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیرورزشکار در دوره دوم متوسطه شهر تبریز است. نمونه آماری پژوهش ۳۸۰ نفر از ورزشکاران و غیرورزشکاران دانش‌آموزان شهر [...]

مشاهده و خرید