بررسی سینماتیکی اختلالات حرکتی کرا 4000 تومان

بررسی سینماتیکی اختلالات حرکتی کرا

چکیده: امروزه یکی از روشهایی که برای کنترل و رفع اختلالات گرفتگی عضلات نویسندگان استفاده از سطوح مختلف در حین نوشتن است ماهییت تصادفی کرامپ نویسندگان در هنگام رخ دادن در بیماران باعث ایجاد اختلال [...]

مشاهده و خرید