دانلود کنفرانس استراتژی شرکت سایپا 4000 تومان

دانلود کنفرانس استراتژی شرکت سایپا

هرچند صنعت خودروسازی در دوران پیش از انقلاب بصورت صنعتی وابسته و مونتاژ کاری پایه گذاری شد ؛ ولی در دوران پس از انقلاب و بویژه پس از جنگ تحمیلی ، تحولات عمیق و چشمگیری بوقوع پیوسته است تعداد [...]

مشاهده و خرید